POLITIKA OCHRANY SOUKROMÍ

Tato Politika ochrany soukromí má za cíl poskytnout informace o tom, jaké osobní údaje společnost light Q s.r.o., IČ: 271 75 979, se sídlem Praha 6 - Bubeneč, Uralská 687/3, PSČ 16000, společnost zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 102077 (dále jen „Společnost“), zpracovává o fyzických osobách (vyjma zaměstnanců) při své činnosti. Informační povinnosti vyplývající z GDPR ve vztahu k zaměstnancům Společnosti jsou předmětem oddělené dokumentace.

Tato Politika ochrany soukromí je vydána v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů („GDPR“) za účelem splnění informační povinnosti Společnosti jakožto správce ve smyslu čl. 13 a 14 GDPR.

Tato Politika ochrany soukromí je zveřejněna na internetových stránkách Společnosti www.lightq.cz, www.fotosberna.lightq.cz a www.ultralab.cz.

 

 1. KDO JE SPRÁVCEM VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ?

  Správcem Vašich osobních údajů je společnost light Q s.r.o., IČ: 271 75 979, se sídlem Praha 6 - Bubeneč, Uralská 687/3, PSČ 16000, společnost zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 102077.

   

 2. PRO JAKÉ ÚČELY A NA JAKÉM PRÁVNÍM ZÁKLADĚ PROBÍHÁ ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ?

  Vaše osobní údaje zpracováváme, neboť jejich zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž jste stranou, a jejímž předmětem je (i) prodej fotografické techniky a vybavení, (ii) poskytování konzultačních služeb v oblasti fotografování, vybavení ateliérů atp., (ii) zhotovení díla, zejména vyvolávání filmů a fotografií, digitalizace a speciální fotopráce, velkoplošný tisk, tvorba fotoknih, fotokalendářů, v souladu s článkem 6 odst. 1 písm b) GDPR;

   

 3. KDO JE PŘÍJEMCEM OSOBNÍCH ÚDAJŮ? KOMU BUDOU ÚDAJE DÁLE POSKYTNUTY?

  Primárním příjemcem osobních údajů je Společnost.

  Osobní údaje mohou být dále zpřístupněny osobám, které poskytují Společnosti služby v pozici zpracovatele osobních údajů (externí IT společnost, externí účetní, advokáti, externí obchodní zástupce).

  Veškeré třetí osoby, které k těmto účelům budeme využívat, prověříme, abychom zajistili, že poskytnou dostatečné záruky s ohledem na důvěrnost a ochranu Vašich osobních údajů. S těmito osobami budeme mít uzavřené písemné smlouvy, v nichž se zaváží k ochraně Vašich osobních údajů a dodržení našich standardů pro zabezpečení osobních údajů, rovněž pak k zachování mlčenlivosti.

  V zákonem stanovených případech mohou být osobní údaje poskytnuty též příslušným orgánům veřejné správy či obdobným institucím (např. finanční úřady, banky, pojišťovny, soudy, orgány činné v trestním řízení).

   

 4. JAKÉ KATEGORIE OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZPRACOVÁVÁME?

  Údaje ve vztahu k našim zákazníkům

  Jméno, příjmení, kontaktní adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa

  Údaje ve vztahu k našim obchodním partnerům – fyzickým osobám

  titul, jméno, příjmení, IČ, DIČ, fakturační adresa, kontaktní adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa

  Údaje ve vztahu k obchodním partnerům – kontaktní údaje zástupce právnické osoby

  titul, jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mailová adresa, kontaktní adresa

   

 5. DOCHÁZÍ K PŘEDÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ DO TŘETÍCH ZEMÍ NEBO MEZINÁRODNÍM ORGANIZACIM?

  Vaše osobní údaje nejsou předávány do zemí mimo EU/EHP ani žádné mezinárodní organizaci.

   

 6. PO JAKOU DOBU BUDOU OSOBNÍ ÚDAJE ULOŽENY?

  Osobní údaje bude Společnost zpracovávat po dobu trvání smluvního vztahu a dále po dobu nezbytnou k plnění zákonných povinností a hájení práv z případných sporů, nejdéle však 5 let od ukončení smluvního vztahu, nestanoví-li právní předpis pro konkrétní dokument odlišnou dobu pro uchování.

   

 7. JAKÁ MÁTE PRÁVA V SOUVISLOSTI SE ZPRACOVÁNÍM VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ?

  V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte následující práva:

  - Právo na přístup k Vašim osobním údajům

  • Máte právo požádat o informaci o tom, zda jsou Vaše osobní údaje zpracovávány, případně za jakým účelem, v jakém rozsahu, po jakou dobu budou uloženy, z jakého zdroje byly získány, zda dochází při zpracování Vašich osobních údajů k automatickému rozhodování, včetně případného profilování. Dále máte právo požádat o kopii Vašich osobních údajů, přičemž první poskytnutí je bezplatné.

  - Právo na opravu Vašich osobních údajů

  • V případě, že jsou Vaše osobní údaje nepřesné či neúplné, můžete kdykoliv požadovat jejich opravu či doplnění.

  - Právo na výmaz osobních údajů (tzv. právo být zapomenut)

  • Pokud (i) Vaše osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly zpracovány, (ii) zpracování je protiprávní, (iii) vznesete námitky proti zpracování a zároveň neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, nebo (iv) je-li to uloženo zákonnou povinností, musí správce Vaše osobní údaje vymazat.

  - Právo na omezení zpracování osobních údajů

  • Nastanou-li v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů jakékoliv sporné otázky, je správce povinen omezit zpracování údajů takovým způsobem, že je může mít pouze uloženy a případně je též může použít za účelem určení či výkonu právních nároků.

  - Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů

  • Pokud jsou Vaše osobní údaje zpracovávány z důvodu oprávněného zájmu, máte právo vznést proti takovému zpracování námitku.

  - Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů

  • Pokud jsou Vaše osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu, máte právo kdykoliv odvolat tento poskytnutý souhlas se zpracováním osobních údajů. Zpracování osobních údajů, ke kterému došlo před odvoláním souhlasu, je v souladu s právními předpisy.

  - Právo podat stížnost u dozorového úřadu

  • Pokud se domníváte, že při zpracování údajů došlo k porušení pravidel ochrany osobních údajů, máte právo podat stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7

   

   

 8. DOCHÁZÍ K AUTOMATIZOVANÉMU ROZHODOVÁNÍ, VČETNĚ PROFILOVÁNÍ?

  Osobní údaje fyzických osob nejsou ve Společnosti předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování.

   

 9. DOCHÁZÍ KE ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ POMOCÍ INTERNETOVÝCH STRÁNEK?

  Na internetových stránkách www.lightq.cz, www.fotosberna.lightq.cz a www.ultralab.cz nejsou nastaveny cookies či obdobné prostředky, pomocí kterých by byly zpracovávány osobní údaje.

   

   

 10. Z JAKÉHO ZDROJE OSOBNÍ ÚDAJE POCHÁZEJÍ?

  Osobní údaje jsou získávány přímo od subjektů údajů.

   

 11. JAK JSOU MOJE OSOBNÍ ÚDAJE CHRÁNĚNY?

  Naše databáze jsou zabezpečeny proti přístupu třetích osob. Elektronické databáze jsou zabezpečeny jedinečným heslem. Dokumenty v listinné podobě obsahující osobní údaje jsou uloženy v uzamčených kancelářích. Ve společnosti jsou vydána vnitřní pravidla stanovující role a odpovědnosti jednotlivých zaměstnanců při zpracování osobních údajů, jakož i pravidla pro zabezpečení poskytnutých osobních údajů. Všechny osoby, kterým jsou osobní údaje zpřístupněny, jsou zavázány povinností mlčenlivosti a mají povinnost zachovávat důvěrnost všech přístupových údajů.

  Vaše osobní údaje jsou uloženy na bezpečných virtuálních serverech společnosti WEDOS Internet, a.s. a společnosti INTERNET CZ, a.s. (FORPSI).

   

 12. MÁTE DOTAZY? NAPIŠTE NÁM!

  Pokud Vás zajímají podrobné informace o Vašich právech v oblasti ochrany osobních údajů, včetně práva na přístup a opravu nepřesných údajů, nebo jiný dotaz nebo stížnost k jejich zpracování, kontaktujte nás prosím poštou, nebo na níže uvedené emailové adrese.

  Kontaktním emailem pro oblast zpracování osobních údajů je dotazy@lightq.cz.

   

Upozornění:

Tento dokument je aktualizován k datu 5. 12. 2018. K tomuto datu doposud není v účinnosti zákon o zpracování osobních údajů jako tzv. adaptační zákon k Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů („GDPR“). Společnost light Q s.r.o. si vyhrazuje právo tento dokument dále měnit a upravovat v návaznosti na postup legislativních prací.

 

lightQ s.r.o.